تلفن ثابت

شبکه های تلفن به دو بخش اصلی با کاربری ثابت و سيار تقسيم ميشود که در هر کدام از اين شبکه ها فن آوری های مختلفی مورد استفاده قرار گرفته و بعضاً بسته به نياز از فن آوری سيار GSM جهت ارائه خدمات تلفن ثابت (GSM WLL) نيز استفاده گرديده است .در شرکت ارتباطات کوه نور دو فن آوری جهت ارائه خدمات تلفن ثابت استفاده گرديده است.

فن آوری NGN يا همان شبکه های نسل آينده که در رده فن آوری های نسل چهارم (4G) تلفن ثابت ميباشد و هم اکنون در استان اصفهان مورد بهره برداری قرار دارد.