همراه روستایی

پروژه uso

شبکه­های تلفن به دو بخش اصلی با کاربری ثابت و سيار تقسيم ميشود که در هر کدام از اين شبکه ها فن آوری های مختلفی مورد استفاده قرار گرفته و بعضا" بسته به نياز از فن آوری سيار GSM جهت ارائه خدماتتلفن ثابت (GSM WLL) نيز استفاده گرديده است .در شرکت ارتباطات کوه نور 2 فن آوری جهت ارائه خدمات تلفن ثابت استفاده گرديده است.

فن آوری GSM که در رده فن آوری های نسل دو (2G) تلفن سيار ميباشد که جهت ارائه تلفن ثابت روستايی (پروژه USO) مورد استفاده قرار گرفته است، در واقع سيستم موجود (با تغييرات جزئی) به لحاظ قابليت توان ارائه سرويسهای نسل 3 (CDMA) را نيز دارد وکلاً ارتباط بين لايه های مختلف آن مبتنی بر IP ميباشد.