راه اندازی وب سایت جدید کوه نور

باطلاع میرساند وب سایت جدید کوه نور در آدرس http://kntelecom.ir راه اندازی گردید. از این پس کاربران و علاقه مندان میتوانند جهت آشنایی بیشتر با شرکت و سروی

سها و اطلاع از آخرین اخبار، به این آدرس مراجعه نمایند.