نقاط تحت پوشش

[تصویر نقاط تحت پوشش به زودی اضافه می شود]

پروژه USO به لحاظ نوع تعریف آن که ارتباط رسانی به روستاهای محروم کشور است، دارای پراکندگی پوشش در سراسر خاک پاک ایران اسلامی می باشد.