آشنایی با سیستم

طرح خدمات عمومی اجباری (USO) پروژه تامین تلفن خانگی برای روستاهای 20 خانوار به بالای فاقد این امکان" از طریق خرید خدمات از بخش غیر دولتی" به نوعی تدوين بخشی از دولت الکترونیکی  و دامنه كار آن محدود به روابط روستاهای 20 خانوار به بالا مي‌باشد که توسط کارفرمای پروژه " وزارت ارتباطات و فن آوری اطلاعات " در مناقصه ای دو مرحله ای و در انتهای سال 1389 برگزار گردید.

در این طرح کارفرما در نظر دارد تا با بستر سازی مناسب مخابراتی بتواند خدمات ارتباطی را به طور کامل برای مناطقی که تا کنون از این امکان برخوردار نبوده اند را ایجاد کرده و از پیمانکار طرح خدماتی 10 ساله بابت این پروژه دریافت نماید.

هدف پروژه (محصول اصلی)

فراهم سازی بستر و تامین و نصب و راه اندازی تلفن خانگی برای روستاهای 20 خانوار به بالای فاقد امکانات مذکور

آرمان (محصول فرعی)

ایجاد امکان ارسال فکس

پوشش دهی تلفن همراه

ایجاد امکان استفاده از اینترنت

استمرار سرویس دهی و نگهداری از آن در طول مدت 10 سال.

تاريخچه شبكه GSM

در دهه 80 ميلادي ارتباطات راديويي سلولي يا سلولار در كشورهاي اروپايي، آمريكا، ژاپن و استراليا به صورت پراكنده  و محلي در حال پياده شدن بودند كه تنوع زيادي را در اين عرصه ايجاد نمودند و به علت عدم همخواني، آنالوگ بودن و مشكلات توسعه ، كشورهاي اروپايي را بر آن داشت كه تصميم منسجمي را بگيرند و به ساماندهي تجربيات در اين زمينه پرداخته، از هدر رفتن سرمايه ها جلوگيري نموده و به افزايش بازدهي كمك نمايند. بنابراين كميته هاي فني و استاندارد سازي مربوطه ايجاد گرديدند و با داشتن تجربيات خوب عملي و ديدگاهي ژرف نگر و قابل توسعه به قضيه، استاندارد GSM ارائه گرديد به طوريكه در عمل نيز با تكنولوژي روز (اوايل دهه 90 ميلادي) با سرعت پياده سازي شد.

پس از پياده شدن اين شبكه و موفق بودن آن در عمل، به سرعت در نقاط مختلف دنيا از جمله كشورهاي اروپايي، آمريكا، آسيائي و غيره گسترش يافت و بازار بزرگي را در سطح دنيا و بين المللي براي فعالان اين عرصه، از سازندگان تجهيزات گرفته تا اپراتورها، ايجاد نمود به طوريكه مسئولين كشورهاي جهان سوم نيز از اين موج بهره برداري خود را نموده و مي نمايند.

فلسفه شبكه سلولار

مخابرات سلولار يكي از شاخه هاي كاربردي مخابراتي است كه بيشترين نرخ رشد را به خود اختصاص داده و درصد روزافزوني از مشتركين تلفن را به سمت خود جلب مي نمايد. فلسفه سلولار بر مبناي استفاده از فرستنده هاي با قدرت خروجي پائين به منظور استفاده مجدد از فركانس در نواحي ديگر جغرافيائي استوار مي باشد.

عملکردهای شبكه GSM

عمليات متعددي در برقراري ارتباطات راديويي صوتي مشتركين و مديريت آنها در يك شبكه سلولار مورد نياز مي باشد كه در شبكه GSM انجام مي شود. خلاصه اي از اين عمليات را به شرح ذيل مي توان ذكر نمود:

الف) برقراري ارتباط مشتركين، تبادل اطلاعات يا مكالمه و قطع ارتباط و آزادسازي منابع رزرو شده (Call Proc )

ب) عمليات CODEC يا كدينگ و دي كدينگ صوت مشتركين و تبديل نرخ ارسال اطلاعات از 13 kbps به 64 kbps و بر عكس

ج) عمليات Handover هنگام عبور از يك سلول به سلول ديگر و حفظ ارتباط برقرار شده

د) عمليات Power Control جهت كاهش تداخل راديويي در سلولهاي مجاور و استفاده از مدولاسيون GMSK در اين راستا

هـ) عمليات Time Alignment‌ و سنكرون سازي بر حسب فاصله BTS تا MS

و) عمليات Frequency Hopping به منظور كاهش اثرات فيدينگ و يكسان نگه داشتن كيفيت مكالمه در نقاط مختلف

ز) عمليات كنترل دسترسي مشتركين غير مجاز

ح) عمليات مديريت تحرك مشتركين يا Mobility Management

ط) عمليات پيكربندي اجزاء و منابع شبكه و كنترل و مديريت بر آنها

ي) و موارد ديگر.

تقسيم بندي اجزاء شبكه GSM

شبكه GSM از سه قسمت اصلي به شرح ذيل تشكيل شده است:

1-  سيستم سوئيچينگ - Switching System 

در اين بخش كه از اجزاء ذيل تشكيل شده است عمليات Call Processing  ، فانكشن هاي مرتبط با مشتركين، مديريت تحرك يا  Mobility Management  و ارتباطات با شبكه تلفن ثابت انجام مي‌شود.

الف)  (HLR  (Home Location Register  يا محل ثبت مشتركين

HLR  يك پايگاه داده متمركز جهت ذخيره كليه اشتراكهاي شبكه و مديريت آنها مي باشد. HLR از اين جهت كه اطلاعات دائمي مشتركين از جمله سرويس هاي مجاز و اطلاعات مكان مشتركين را نگهداري مي نمايد از مهمترين پايگاههاي داده مي باشد. وقتي فردي مشترك شبكه مي‌شود اطلاعات وي نيز در اين پايگاه داده وارد مي شود. ممكن است در شبكه بيش از يك HLR داشته باشيم ولي هر مشترك تنها در يكي از HLR ها ثبت مي گردد. در اثر افزايش ظرفيت و تعداد مشتركين شبكه به منظور توزيع بار پردازشي و ترافيكي اقدام به افزايش HLR در شبكه مي شود.

ب) (MSC  ( Mobile Services Switching Center يا مركز سرويسهاي سوئيچينگ موبايل

فانكشنهاي سوئيچينگ، راه اندازي مكالمات (Call Setup) از يا به ديگر تلفنها، عمليات سيگنالينگ CCS و شارژينگ و صورت حساب مشتركين به عهده MSC مي باشد. همچنين به عنوان رابطي در اتصال به شبكه تلفن ثابت عمل مي نمايد.

ج) (VLR (Visitor Location Register

VLR يا ثبت كننده محل Visitor ، يك پايگاه داده از اطلاعات موبايل‌هائي است كه در حال حاضر در حوزه MSC منطقه در حال حركت مي باشند و از لحظه اي به لحظه ديگر مي تواند تغيير نمايد. MSC جهت سرويس به موبايلهاي وارد شده به اين منطقه به اطلاعات VLR خود نياز دارد. هميشه VLR در كنار MSC مي باشد. وقتي يك موبايل به حوزه يك MSC جديد وارد مي‌شود VLR متصل به اين MSC اطلاعات موبايل تازه وارد را از HLR در خواست مي نمايد و پس از دريافت در VLR ذخيره مي گردد. بعداً، وقتي كه موبايل فوق شماره اي را مي گيرد VLR اطلاعات مورد نياز جهت برقراري تماس را در اختيار دارد و نياز به هر بار تماس مجدد با HLR نمي باشد. مي‌توان نتيجه گرفت VLR ها اطلاعات مكان موبايلهاي شبكه را در خود نگهداري مي نمايند.

د) (AUC (Authentication Center

AUC كه مركز تعيين هويت مشتركين مي باشد اطلاعات كليدهاي رمزنگاري مشتركين و پارامترهاي تشخيص هويت آنها را به عنوان يك پايگاه داده نگهداري مي نمايد اين اطلاعات به منظورهاي امنيتي و محرمانه نگه داشتن مكالمات مشتركين مورد استفاده قرار مي گيرند.

هـ) (EIR (Equipment Identity Register  يا محل ثبت هويت تجهيزات

يك پايگاه داده است كه اطلاعات شماره شناسائي بين المللي تجهيزات موبايل (گوشي) يا IMEI را نگهداري مي نمايد. با استفاده از EIR از ارتباط موبايلهاي خراب، دزديده شده و ثبت نشده بين المللي جلوگيري مي گردد. واحدهاي EIR و AUC ممكن است در يك جا (يك node) يا به صورت مجزا (در دو node) نگهداري شوند.

2- سيستم راديويي (Base Station System)

كليه فانكشنهاي مرتبط با راديو در اين قسمت انجام مي شود كه از اجزاء ذيل تشكيل شده است:

الف) (BTS   (Base Transceiver Station

BTS يك يا چند فرستنده گيرنده (TRX) با آنتن مي باشد كه در نقاط جغرافيايي مختلف توزيع مي‌شوند و ارتباط راديويي موبايلها را با شبكه برقرار مي سازند. هر BTS  يك منطقه جغرافيايي محدود را كه Cell ناميده مي شود تحت پوشش قرار مي دهد. تعدادي از BTS ها تحت كنترل و فرمان يك BSC قرار مي گيرند. بر حسب ميزان ترافيك مشتركين در منطقه جغرافيايي مشخص، پيكربنديهائي جهت تسهيل ترافيك لحاظ مي شوند.

ارتباط با MS ها با استفاده از TRX ها كه هر كدام يك فركانس كرير دارند و در زمان بين مشتركين تقسيم شده است (TDMA) ميسر مي شود. هر TRX به 8 قسمت زماني به نام Time Slot تقسيم مي شود. بعضي از اين TS ها ترافيك صوتي را جابجا مي نمايند و بعضي ديگر ارتباطات سيگنالينگ را برقرار مي نمايند. رابط بلافصل MS و BTS را Air Interface  گويند. يك BTS حداكثر مي تواند 124 عدد TRX  داشته باشد. فركانس كرير TRX هاي مجاور با هم 200 كيلوهرتز فاصله دارند و راديو از مدولاسيون GMSK استفاده مي نمايد.

ب)  (BSC ( Base Station Controller

BSC كليه فانكشنهاي كنترلي و لينكهاي فيزيكي بين MSC و BTS را برقرار مي نمايد. BSC مثل يك سوئيچ ظرفيت بالا مي ماند و امكانات Handover ، Power Control ، نحوه پيكربندي يك Cell و كنترل قدرت خروجي BTS ها را فراهم مي نمايد.

يك BSC چندين BTS را تحت كنترل داشته و همچنين ترافيك مكالمات BTS ها را Multiplex يا Demultiplex مي نمايد. BSC با كمك BTS خروج MS از يك سلول و ورود به سلول ديگر را آشكار نموده و عمليات Handover را (و در صورت نياز به كمك MSC) انجام مي‌دهند.

ج)  (TRAU ( Transcoder & Rate adaptation Unit

عميات Speech CODEC را انجام داده و نرخ انتقال 13 kbps را به 64 kbps و برعكس تبديل مي‌نمايد. TRAU در كنار BSC قرار مي گيرد و ممكن است در آن ادغام شود.

3-  سيستم پشتيباني و عمليات (OSS)

مركز عمليات و نگهداري كه OMC  خوانده مي شود با سيستم سوئيچينگ و BSC  ها در ارتباط مي‌باشد. پياده سازي OMC را سيستم پشتيباني و عمليات انجام مي دهد.

OMC در واقع مركزي است كه عملكرد هر يك از اجزاء شبكه را از يك نقطه تحت كنترل و نظارت قرار داده و به كمك واحدهاي زيرمجموعه محلي اقدام به رفع عيب و اعمال تغييرات اصلاحي در شبكه مي نمايد. در اين مركز Plan كل شبكه نگهداري مي شود. بر حسب حجم شبكه و شرايط ديگر ممكن است بيش از يك OMC در شبكه ايجاد گردد.