سهامداران

سرمایه شرکت در بدو تاسیس مبلغ 100 میلیون ریال بوده و درمجمع عمومی فوق العاده مورخ 90/02/15 سرمایه ازمبلغ 35 میلیون ریال به 12.285 میلیون ریال منقسم به 12.285.000 سهم با نام یک میلیون ریالی از محل مطالبات سهامداران افزایش یافته و در تاریخ 90/4/7 دراداره ثبت شرکتها به ثبت رسیده است. آخرین ترکیب سهامداران به شرح ذیل میباشد :

 

مبلغ سهام. ریال

درصد سهام

تعداد سهام

شرکت

6،264

51

6،263،850

شرکت گروه فن آوا

6،020

49

6،019،650

شرکت تعاونی پیام

تک فاوا

1

-

430

رحیم بنا مولایی

0

-

350

هادی جوهری

0

-

350

مهدی صفری

0

-

350

شرکت فن آوا موج

0

-

10

شرکت فن آوا سیستم

0

-

10

شرکت توسعه هوشمند به سام

12،285

100

12،285،000

مجموع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شرکت ارتباطات کوه نور