سهامداران

سرمایه شرکت در بدو تاسیس مبلغ 100 میلیون ریال بوده و درمجمع عمومی فوق العاده مورخ 90/02/15 سرمایه ازمبلغ 35 میلیون ریال به 12.285 میلیون ریال منقسم به 12.285.000 سهم با نام یک میلیون ریالی از محل مطالبات سهامداران افزایش یافته و در تاریخ 90/4/7 دراداره ثبت شرکتها به ثبت رسیده است. آخرین ترکیب سهامداران به شرح ذیل میباشد :

رديف

نام سهامداران

تعداد سهام

درصد سهم

1

شرکت گروه فن آوا

6.237.250

50/7713

2

شرکت تعاونی پیام تک فاوا

6.019.650

49

3

بنیاد تعاون نور

26.600

0/2165

4

رحیم بنامولائی

430

0/0035

5

هادی جوهری

350

0/0028

6

مهدی صفری

350

0/0028

7

شرکت فن آوا موج

350

0/0028

8

شرکت ارتباطات فن آوا

10

0/0001

9

شرکت داده پردازی فن آوا

10

0/0001

جمع

12.285.000

100%