معرفی شرکت

شرکـت ارتـباطات کـوه نـور در سال 1379 با مـاموریت ارایـه خدمـات تـلفن ثابت از طریق بخـش خصوصی تاسیس، و در سال 1381 با أخذ پروانه اولین اپراتور تلفن ثابت خصوصی کشور از سازمان تنـظیم مـقررات و ارتباطات رادیویی به صورت رسـمی پا به عرصه صنعت ارتباطات کشور گذاشت. نقـطه عطف کوه نور در تحـول صنعت ICT کشور، نصـب و راه انـدازی اولین مرکـز سوییچ تلفن ثابت مبتنی برIP در استان اصفهان بود که با اجرای این طرح امکان ارایه خطوط تلفن ثابت بر بستر شبکه اینترنت فراهم گردید.
به عبارت دیگر متقاضیان خطوط تلفن ثابت به خصـوص مؤسـسات آموزشی، واحـدهای CRM وCALL CENTER شرکت‌ها وکارخانـجات می‌تـوانـند تـعـداد بسیار زیادی خط تلفن ثابت را تنـها بر بسـتر یک زوج سیـم مـسی دریـافت کنند.
در راستای طرح خدمات عمومی اجباری (Universal Service Obligation) که به اختصار USO نامیده می‌شود، پروژه تأمین تلفن خانگی در جهت تسهیل و تسریع دسترسی به خدمات مخابراتی، پستی و فناوری اطلاعات برای تمامی ایران در نقاط روستایی و دور افتاده و محروم، برای اولین بار در سال ۱۳۸۹ شرکت ارتباطات کوه نور اقدام به نصب و راه‌اندازی تجهیزات در محدوده ۱۰۵۰ روستای محروم ۲۰ خانوار به بالا کرده و هم اکنون به عنوان دومین اپراتور تلفن ثابت خانگی میزبان ۶۰ هزار مشترک در نقاط مختلف کشور است.

از دیـگر مزایای خطوط تلفن ثابت مبتنی بر IP امـکان توسـعه شبـکه از طریـق رادیوی پرظرفیت است که شـرکت ارتباطات کوه نور با بهره گیری از این مهم به بیش از 10هزار مشتری در گستره جغرافیایی سراسر اسـتان اصفـهان خط تلفن ثابت واگـذار کرده است.
در سال 1390 شـرکت با تغیـیر ساختـار سهـامداری، ماموریت اصـلی خود را ارایه خدمات ارتـباطی به روستاهای محروم و صعب العبور کشور قرار داد و در همـین راسـتا در حـال حاضر به حـدود یـکصد هـزار نفر از هموطنان روستایی کشور خدمات تلفن ثابت و تلفن همراه ارایه می‌کند.
حوزه‌های فعالیت شرکت شامل تلفن ثابت، تلفن همراه روستایی، خودروی بحران، آموزش الکترونیکی، خدمات پرداخت و بانکداری الکترونیکی، کشاورزی الکترونیکی، سلامت الکترونیکی، طرح رومینگ ملی و احداث و نگهداری خطوط تلفن روستایی می‌باشد.