معرفی شرکت

شرکـت ارتـباطات کـوه نـور در سال 1379 با مـاموریت ارایـه خدمـات تـلفن ثابت از طریق بخـش خصوصی تاسیس گردید و در سال 1381 با اخذ پروانه اولین  اپراتور تلفن ثابت خصوصی کشور از سازمان تنـظیم مـقررات و ارتباطات رادیویی به صورت رسـمی پا به عرصه صنعت ارتباطات کشور نهاد. نقـطه تاثیرگذاری این شرکت در تحـول صنعت ICT کشور نصـب و راه انـدازی اولین مرکـز سوییچ تلفن ثابت مبتنی بر IP   در استان اصفهان بود که با اجرای این طرح امکان ارایه خطوط تلفن ثابت بر بستر شبکه اینترنت فراهم گردید،  به عبارت دیگر متقاضیان خطوط تلفن ثابت به خصـوص موسـسات آموزشی، واحـدهای CRM وCALL CENTER  شرکت‌ها وکارخانـجات می تـوانـند تـعـداد بسیار زیادی خط تلفن ثابت راتنـها بر بسـتر یک زوج سیـم مـسی دریـافت نمایند. از دیـگر مزایای خطوط تلفن ثابت مبتنی بر IP امـکان توسـعه شبـکه از طریـق رادیوی پرظرفیت است که شـرکت ارتباطات کوه نور با بهره گیری از این مهم به بیش از ده هزار مشترک در گستره جغرافیایی سراسر اسـتان اصفـهان خط تلفن ثابت واگـذار نمود.  در سال 1390 شـرکت با تغیـیر ساختـار سهـامداری، ماموریت اصـلی خود را ارایه خدمات ارتـباطی به روستاهای محروم و صعب العبور کشور قرار داد و در همـین راسـتا در حـال حاضر به حـدود یـکصد هـزار نفر از هموطنان روستایی کشور خدمات تلفن ثابت و تلفن همراه ارایه می نماید.