بررسی کیفیت تجهیزات فنی سایت های مخابراتی

ساخت و تجهیز سایت های مخابراتی نیاز به زیرساخت هایی است که تیم فنی شرکت ارتباطات کوه نور همواره آن را مورد توجه قرار داده است، تا از بهترین تجهیزات برای خدمت رسانی در عرصه ارتباط استفاده کند.

گزارش مهندس مهدی امین زاده پیرامون ماموریت خود جهت تست و بررسی آنالیز تجهیزات فنی دکل های مخابراتی

در این ماموریت جهت بررسی کیفیت و درصد خلوص عناصر به کار رفته در دکل های مخابراتی بازدیدهایی انجام گردید تا میزان استقامت دکل ها در مناطق گرمسیری و مرطوب سنجیده شود.

پس از انجام آزمایش های مکفی و مورد قبول بودن کیفیت آن ها، دکل ها تحویل گرفته و جهت نصب و راه اندازی سایت مخابراتی به منطقه مورد نظر ارسال شد. از آنجایی که این تجهیزات در مناطقی با دمای معمول بالای 60 درجه نصب می شود، مقاوم بودن آن به گرما و رطوبت از مولفه های اساسی است.