تلاش برای عدالت ارتباطی در روستاها مصداق عدالت اجتماعی است

تلاش برای عدالت ارتباطی در روستاها مصداق عدالت اجتماعی است